[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค (MIA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Reading Time

เจ้าของผลงาน : นางภาวิดี เพ็งจันทร์
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 367    จำนวนการดาวน์โหลด : 52 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนแบบเมอร์ด็อค (MIA)   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    เรื่อง  Reading  Time ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค (MIA)  ชั้นประถมศึกษา ปีที่  5   เรื่อง  Reading  Time  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนแบบเมอร์ด็อค (MIA)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   เรื่อง  Reading  Time   4)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านยะหา ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนแบบเมอร์ด็อค  (MIA)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Reading  Time
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต  2  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  จำนวน  83  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  โรงเรียนบ้านยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต  2  จำนวน  28  คน  ซึ่งได้มาการสุ่มแบบง่าย  (Simple  Random  Sampling)  รูปแบบการในการศึกษาค้นคว้า  คือ การใช้แบบแผนทดลองที่มีนักเรียนกลุ่มเดียว  ซึ่งมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  1)  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค  (MIA)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   เรื่อง  Reading  Time  จำนวน  4  เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  10  แผน  18  ชั่วโมง   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังเรียน  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค  (MIA)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  Reading  Time  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  (t-test)
 
ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  พบว่า
1)  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค  (MIA)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   เรื่อง  Reading  Time  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  83.05/82.98  เป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ตามที่กำหนดไว้
2)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค  (MIA)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  Reading  Time  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6512  หรือร้อยละ  65.12
3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค  (MIA)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   เรื่อง  Reading  Time  มีคะแนนเฉลี่ย  15.36  และ  24.89  ตามลำดับ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
4)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค  (MIA)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  Reading  Time  อยู่ในระดับมากที่สุด   ( = 4.60, S.D = 0.49)
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 17/ต.ค./2564
      ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 8/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน 25/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) ปีการศึกษา 2563 18/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563 3/มิ.ย./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ [email protected] เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป