[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
   
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
การศึกษาพิเศษ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่

น.ส.ฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม

ศึกษานิเทศก์ 089-2995909


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร

เจ้าของผลงาน : นายระพิน ชูทอง
จันทร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 17069    จำนวนการดาวน์โหลด : 193 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
                การประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความจำเป็น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำโครงการ เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ เกี่ยวกับความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และความพร้อมของการบริหารจัดการโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา และ           เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร เกี่ยวกับความสำเร็จของการดำเนินงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ  ความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินงานโครงการ และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน คือ ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้วยกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation)
                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ทั้งสิ้น  88  คน  ประกอบด้วย  ครู    โรงเรียนบ้านธรรมเถียร  จำนวน  9  คน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 36 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  จำนวน  7  คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน  36  คน ของโรงเรียนบ้านธรรมเถียร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 1            ปีการศึกษา 2559
                เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ  จำนวน  7  ฉบับ  ได้แก่  แบบสอบถามการประเมินด้านบริบทของโครงการ  แบบสอบถามการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ  แบบสอบถามการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเพื่อประเมินผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงาน แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเพื่อประเมินความพึงพอใจของครู แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
                สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
                ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
                1.   ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ  พบว่า  โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน          มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.49, S.D.= 0.578)
                2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ  พบว่า  โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 3.85, S.D.= 0.658)
                3.   ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ  พบว่า  โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.33, S.D.= 0.839) 
                4.   ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ  พบว่า
                       4.1   ผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการ  โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.16, S.D.= 0.727) 
                       4.2  ความพึงพอใจของครูตามโครงการ  โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน  มีความ      พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (= 3.75, S.D.= 0.589) 
                       4.3  ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการ โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (= 4.37, S.D = 0.696) 
                       4.4  ความพึงพอใจของนักเรียนตามโครงการ  โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (=4.11, S.D.= 0.846)
 
ข้อเสนอแนะ
 
                จากการดำเนินการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
                ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
                1.  ควรนำแนวคิด หลักการ  และขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไปปรับใช้ในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และนำกระบวนการบริหารจัดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
                2.  ควรนำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เป็นฐานแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
                3.  ควรนำผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมของโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างเต็มศักยภาพและกำหนดเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและนำไปเผยแพร่แก่โรงเรียนอื่นๆ
                ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป
                1.   ควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน
                2.  ควรมีการรายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบทั้งโรงเรียน โดยกำหนดขอบเขตการประเมินให้ชัดเจน  ใช้เครื่องมือหลากหลายรูปแบบกับกลุ่มตัวอย่างอื่น และกำหนดระยะเวลาการประเมินที่แน่นอน
                3.   ควรขยายผลสู่การประเมินโครงการต่างๆของโรงเรียน  เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการและประสิทธิภาพของโครงการ


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 20/ม.ค./2565
      รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดโรค ทุกคนปลอดภัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ 6อ. และ 3ส. โรงเรียนบ้านท่าบันได อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 30/ต.ค./2564
      การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 17/ต.ค./2564
      ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 8/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน 25/ส.ค./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ [email protected] เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป