[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
   
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
การศึกษาพิเศษ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่

น.ส.ฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม

ศึกษานิเทศก์ 089-2995909


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านเหรียงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

เจ้าของผลงาน : นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว
เสาร์์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1189    จำนวนการดาวน์โหลด : 207 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยเชิงประเมินนี้มีจัดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้าน
เหรียงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินโครงการตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่สภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิต จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน สำหรับด้านผลผลิต มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทุกด้าน โดยผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลบางกลุ่มเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผลการประเมินระดับมากที่สุดในด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านผลผลิต ครูให้ผลการประเมินระดับมากที่สุดในทุกด้าน นักเรียนให้ผลการประเมินระดับมากในด้านกระบวนการและผลผลิต และผู้ปกครองให้ผลการประเมินระดับมากในด้านผลผลิตเช่นกัน สำหรับผลผลิตจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.94


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 20/ม.ค./2565
      รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดโรค ทุกคนปลอดภัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ 6อ. และ 3ส. โรงเรียนบ้านท่าบันได อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 30/ต.ค./2564
      การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 17/ต.ค./2564
      ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 8/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน 25/ส.ค./2564