[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
   
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
การศึกษาพิเศษ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่

น.ส.ฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม

ศึกษานิเทศก์ 089-2995909


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านปากเหมือง

เจ้าของผลงาน : นายพชร มั่นคง
อังคาร ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1562    จำนวนการดาวน์โหลด : 202 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                     ของโรงเรียนบ้านปากเหมือง
ชื่อผู้ประเมิน  นายพชร  มั่นคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จังหวัดพัทลุง                         
 ปีที่ประเมิน :   2560
 
                             รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านปากเหมือง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  มีวัตถุประสงค์          1)  เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยของโครงการ 3)  เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ในปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จำนวน 186  คน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 88 คน ครู จำนวน 9 คน ผู้ปกครอง จำนวน 83 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน และผู้บริหาร จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่แบบสอบจำนวน 6 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อมก่อนการดำเนินงานตามโครงการ 2) แบบสอบถามด้านปัจจัยในการดำเนินการตามโครงการ                     3) แบบสอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการดำเนินงาน 4) แบบสอบถามด้านคุณภาพนักเรียน      5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  6) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( S.D. ) ซึ่งสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้
ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน       บ้านปากเหมือง  สรุปได้ดังนี้
1.  ผลการประเมินประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 4  ตัวชี้วัดมีดังนี้
1.1   ความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
1.2   ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
1.3   ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
1.4   ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
2.  ผลการประเมินประเด็นปัจจัยของโครงการโดยการประเมิน จำนวน 5 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก  และตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัดมีดังนี้
2.1   ด้านผู้บริหาร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
2.2   ด้านครู  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
2.3   ด้านด้านผู้ปกครองและชุมชน  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
2.4   ด้านนักเรียน  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
2.5   ด้านสถานศึกษา  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
3.  ผลการประเมินประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการโดยการประเมิน 3 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัดมีดังนี้
3.1   ด้านการวางระบบการบริหารงาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
3.2   ด้านการดำเนินงาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
3.3   ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลและพัฒนา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
4.   ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการ โดยการประเมินจำนวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัด 3  ตัวชี้วัดมีดังนี้
4.1 ด้านคุณภาพนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
4.2 ด้านความคิดเห็นของนักเรียนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
4.3 ด้านความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
5. ผลการประเมินโครงการ ในภาพรวมของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมาก  
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 20/ม.ค./2565
      รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดโรค ทุกคนปลอดภัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ 6อ. และ 3ส. โรงเรียนบ้านท่าบันได อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 30/ต.ค./2564
      การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 17/ต.ค./2564
      ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 8/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน 25/ส.ค./2564ความคิดเห็นที่ 1 พุธ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13:21:08
  ข้อความ :

     ling 4 agen steel sheet pile distributor astm a283 c distributor pipa boiler distributor plat abrex 400 distributor plat asme516 grade70 distributor plat astm a285 c distributor plat astm516 70 distributor plat boiler distributor plat hb 400 distributor plat high strenght distributor plat high tensile sm490 yb Distributor plat kapal besi baja Distributor plat kapal besi baja undangan pernikahan klub bola Agen besi beton undangan pernikahan kalender Toko Wiremesh Distributor Pipa Besi baja Schedule sch 80 Distributor besi unp baja Supplier besi beton perwira Harga plat kapal besi baja Harga plat kapal besi baja undangan pernikahan cetak undangan pernikahan coklat Toko Besi Pipa Baja Schedule 80 Supplier Pipa Besi baja Schedule sch 80 Harga besi unp baja Supplier besi beton PAS Jual plat kapal besi baja Jual plat kapal besi baja Agen stainless steel www.pusatbesibaja.co.id undangan pernikahan arab Toko Besi Pipa Baja Schedule 40 Agen Pipa Besi baja Schedule sch 80 Jual besi unp baja Supplier besi beton master steel ms Supplier plat kapal besi baja Supplier plat kapal besi baja Agen atap spandek www.pusatbesibaja.com undangan pernikahan kalender Toko Pipa Besi Hitam Medium Toko Pipa Besi baja Schedule sch 80 Supplier besi unp baja Supplier besi beton ksty Toko plat kapal besi baja Toko plat kapal besi baja Agen baja ringan undangan pernikahan custom Toko Besi Wf Jual Pipa Besi baja Schedule sch 80 Toko besi unp baja Supplier besi beton krakatau steel Agen plat kapal besi baja Agen plat kapal besi baja Agen bondek Toko besi beton Sni Ulir Polos polos ulir undangan pernikahan klasik Toko Besi H beam Harga Pipa Besi baja Schedule sch 80 Agen besi unp baja Supplier besi beton jcac Pabrik plat kapal besi baja Pabrik plat kapal besi baja Agen Plat kapal besi baja bki krakatau steel Toko besi beton sii undangan pernikahan batik Toko Besi Beton Pabrik Pipa Besi baja Schedule sch 80 Pabrik besi unp baja Supplier besi beton interworld steel is Distributor besi siku baja Distributor besi siku baja Agen besi siku Agen besi Wf Baja undangan pernikahan www.sentrabesibaja.com Distributor Pipa Besi baja Distributor besi h beam baja Supplier besi beton gunung garudaโดย : [email protected]    ไอพี : 125.161.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ [email protected] เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป