[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563( อ่าน : 18 / ดาวน์โหลด : 1 ) เจ้าของ นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน
17/ต.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 โครงงานคุณธรรม "ขยะสร้างงาน...สืบสานศาสตร์พระราชา (Waste Material Crafts based on the King’s Philosophy)"( อ่าน : 30 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ โรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง)
12/ต.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
3 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มยุวเกษตรกร ๔.๐ โรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง)( อ่าน : 24 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ โรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง)
12/ต.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
4 ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ( อ่าน : 184 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นางจารุวรรณ ทองวิเศษ
8/ก.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน( อ่าน : 352 / ดาวน์โหลด : 27 ) เจ้าของ นายคุณากร ชูสง
25/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) ปีการศึกษา 2563( อ่าน : 274 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ นายนราวุฒิ อมรชาติ
18/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน : 573 / ดาวน์โหลด : 39 ) เจ้าของ นางสาวกาญจนา ชูทับ
3/มิ.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง( อ่าน : 582 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายเอกชัย ขุนฤทธิ์
24/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 3 ( อ่าน : 449 / ดาวน์โหลด : 43 ) เจ้าของ นายวัชระ จันทรัตน์
15/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 3( อ่าน : 267 / ดาวน์โหลด : 32 ) เจ้าของ นายวัชระ จันทรัตน์
15/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านควนอารี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563( อ่าน : 215 / ดาวน์โหลด : 30 ) เจ้าของ นายธีรพล ใสบริสุทธิ์
13/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน : 429 / ดาวน์โหลด : 42 ) เจ้าของ นางสาวพจนารัตน์ อำไพฤทธิ์
7/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค (MIA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Reading Time ( อ่าน : 365 / ดาวน์โหลด : 52 ) เจ้าของ นางภาวิดี เพ็งจันทร์
2/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดป่าตอ ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน : 435 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นางจิรภา บุญแข
23/เม.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 ประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกิจกรรม 4 ร ขึ้น เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ( อ่าน : 910 / ดาวน์โหลด : 83 ) เจ้าของ นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
11/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2( อ่าน : 488 / ดาวน์โหลด : 97 ) เจ้าของ ศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
8/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 กาารพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ SIMAPORN MODEL กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกชะงาย(ดิสสโรอำนวย) ( อ่าน : 1027 / ดาวน์โหลด : 469 ) เจ้าของ นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา
29/ธ.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา FullText
18 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1028 / ดาวน์โหลด : 112 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
25/ต.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 1141 / ดาวน์โหลด : 145 ) เจ้าของ นายมนต์ชัย ไวมาตย์
1/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 พลวัตทางภาษาสู่การทัศนาในยุคดิจิทัล โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม( อ่าน : 1163 / ดาวน์โหลด : 118 ) เจ้าของ เด็กหญิงณัฐณิชา ทัพโยธา และคณะ
8/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>