[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ( อ่าน : 92 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ นางจารุวรรณ ทองวิเศษ
8/ก.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน( อ่าน : 251 / ดาวน์โหลด : 22 ) เจ้าของ นายคุณากร ชูสง
25/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) ปีการศึกษา 2563( อ่าน : 206 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นายนราวุฒิ อมรชาติ
18/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน : 489 / ดาวน์โหลด : 30 ) เจ้าของ นางสาวกาญจนา ชูทับ
3/มิ.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง( อ่าน : 457 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายเอกชัย ขุนฤทธิ์
24/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 3 ( อ่าน : 375 / ดาวน์โหลด : 38 ) เจ้าของ นายวัชระ จันทรัตน์
15/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 3( อ่าน : 227 / ดาวน์โหลด : 29 ) เจ้าของ นายวัชระ จันทรัตน์
15/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านควนอารี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563( อ่าน : 168 / ดาวน์โหลด : 26 ) เจ้าของ นายธีรพล ใสบริสุทธิ์
13/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน : 361 / ดาวน์โหลด : 31 ) เจ้าของ นางสาวพจนารัตน์ อำไพฤทธิ์
7/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค (MIA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Reading Time ( อ่าน : 283 / ดาวน์โหลด : 44 ) เจ้าของ นางภาวิดี เพ็งจันทร์
2/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดป่าตอ ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน : 374 / ดาวน์โหลด : 26 ) เจ้าของ นางจิรภา บุญแข
23/เม.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 ประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกิจกรรม 4 ร ขึ้น เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ( อ่าน : 797 / ดาวน์โหลด : 74 ) เจ้าของ นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
11/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2( อ่าน : 450 / ดาวน์โหลด : 87 ) เจ้าของ ศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
8/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 กาารพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ SIMAPORN MODEL กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกชะงาย(ดิสสโรอำนวย) ( อ่าน : 961 / ดาวน์โหลด : 438 ) เจ้าของ นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา
29/ธ.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา FullText
15 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 983 / ดาวน์โหลด : 105 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
25/ต.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 1098 / ดาวน์โหลด : 140 ) เจ้าของ นายมนต์ชัย ไวมาตย์
1/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 พลวัตทางภาษาสู่การทัศนาในยุคดิจิทัล โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม( อ่าน : 1106 / ดาวน์โหลด : 114 ) เจ้าของ เด็กหญิงณัฐณิชา ทัพโยธา และคณะ
8/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลานข่อย ( อ่าน : 17679 / ดาวน์โหลด : 162 ) เจ้าของ นายขรรค์ชัย เหน็บบัว
23/พ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลานข่อย ( อ่าน : 16797 / ดาวน์โหลด : 205 ) เจ้าของ นายขรรค์ชัย เหน็บบัว
23/พ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 823 / ดาวน์โหลด : 131 ) เจ้าของ นางนภสร เสนาพร
2/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>