[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
   
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
การศึกษาพิเศษ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่

น.ส.ฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม

ศึกษานิเทศก์ 089-2995909


  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
 

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม
...........................................................

1.กลุ่มอำนวยการ
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือการรับส่งหนังสือราชการในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
คู่มือการใช้รถยนต์ราชการ
คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.กลุ่มนโยบายและแผน
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
- คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- คู่มือขั้นตอนการดำเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปี งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
- การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
- การจัดทำรายละเอียดการของบประมาณรายการค่าติดตั้ง ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
- การจัดทำคำของบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)
- คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี
- คู่มือการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
- คู่มือการจัดการข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา (B-Obec)
4.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
- การขอรับเงิน กบข.
- การขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน
- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
- การเบิกเงินอุดหนุน
- การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี
- การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน
- การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
5.กลุ่มบริหารงานบุคคล
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
- คู่มือปฏิบัติงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ
คู่มือปฏิบัติงานการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รับ (พ.ส.ร.)
- คู่มือปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38 ค.(2)
คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)
- คู่มือปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐสวัสดิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
คู่มือปฏิบัติงานการขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
6.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- คู่มือปฏิบัติงานกลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- คู่มือการส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
- คู่มือการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
- คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
- คู่มือการพานักเรียนนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
- คู่มือโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส
- คู่มือการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- คู่มือการปฏิบัติงานควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
8.หน่วยตรวจสอบภายใน
- คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินของสถานศึกษา
- คู่มือตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษา
- คู่มือการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร

9.กลุ่มกฎหมายและคดี
 - คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

10.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 -  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา