สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เวลา 10.30 น. โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี