รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดป่าตอ ปีการศึกษา 2563

เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดป่าตอ ปีการศึกษา 2563
เจ้าของผลงาน : นางจิรภา บุญแข
ปีที่ศึกษา : 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดป่าตอ ปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบการประเมินซิปป์โมเดล (CIPP Model) โดยประเมินเป็นรายด้าน ดังนี้ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) ด้านกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ (1) ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรด้านการจัดการ (2) การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและ (3) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมที่มีต่อการดำเนินโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบบันทึกปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรด้านการจัดการ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 87 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

  1. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดป่าตอ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.65, S.D. = 0.09) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  2. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดป่าตอ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X-bar= 4.30, S.D. = 0.12) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  3. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดป่าตอ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.69, S.D. = 0.09) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  4. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดโรงเรียนวัดป่าตอ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิต จำแนกเป็น

4.1 ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุและอุปกรณ์ และทรัพยากรด้านการจัดการ จากการบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงทั้ง 4 ด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ตามความเห็นของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.29, S.D. = 0.12) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดป่าตอ ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.68, S.D. = 0.11) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดป่าตอ ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.59, S.D.= 0.13) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1.1 โรงเรียนควรนำผลการประเมินไปวิเคราะห์รายละเอียดของผลการดำเนินงานว่ามีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไรบ้าง เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาครั้งต่อไป ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
1.2 ควรกำหนดภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด
1.3 ควรนำผลการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดป่าตอ ปีการศึกษา 2563 เผยแพร่ในวงกว้างทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนที่อยู่ในบริบทที่คล้ายคลึงกัน
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรส่งเสริมรูปแบบการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งระบบ
ข้อเสนอในการประเมินครั้งต่อไป
2.1 ให้มีการประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนทางการศึกษาของรัฐและเกิดความเสมอภาค
2.2 ให้มีการศึกษาและประเมินความต้องการจำเป็นของทรัพยากรทางการศึกษาเป็นรายด้านเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *