ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting

PDF Embedder requires a url attribute