ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชี้แจงแนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี