ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ของสถานศึกษา และประชุมสรุปผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Page Image