งบทดลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1(งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 4)

งวดที่ 1

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 3

งวดที่ 4

งวดที่ 4