การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ชื่อผู้ศึกษา นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ปีที่ศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 (2) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 (3) เพื่อประเมินผลพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และ(4)เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,066 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า และแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า (1) ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (2) ผลการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 หลังการอบรมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสูงกว่าก่อนอบรม และคะแนนผลทดสอบหลังการอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (3) พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงขอผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 อยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และ (4)ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 อยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น