การประชุมคณะกรรมการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกสถานที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพให้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA AWARDประจำปีการศึกษา 2564

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์  ศรีละมุล ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพให้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเขาเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1