[x] ปิดหน้าต่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสุดา บุญนำ หรือนางสุดารัตน์ บุญญะสุวรรณ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ..... ขอเชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  เข้ามารายงานการปฏิบัติราชการของท่าน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ........เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของจังหวัดพัทลุงในเชิงรุก และสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ให้สำเร็จ  ตลอดจนเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการครับ

  


ไม่มีรายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์นี้
 

กลับหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1