[x] ปิดหน้าต่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสุดา บุญนำ หรือนางสุดารัตน์ บุญญะสุวรรณ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ..... ขอเชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  เข้ามารายงานการปฏิบัติราชการของท่าน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ........เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของจังหวัดพัทลุงในเชิงรุก และสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ให้สำเร็จ  ตลอดจนเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการครับ

  

 
ที่ ศธ 04098                                        วัน  จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
 
เรื่อง     โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
 
เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
 

                     ตามที่ สพท.พัทลุง เขต 1  กำหนดโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ    มีกิจกรรมดำเนินการหลายกิจกรรมและทุกกิจกรรมเป็นการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ ยกเว้นกิจกรรมที่ 6 ที่ สพป.พัทลุง เขต 1 บริหารจัดการ ซึ่ง ได้แก่ 
                    กิจกรรมที่1 สนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่น และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 8 โรงเรียน
                    กิจกรรมที่ 2 พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 8 โรงเรียน
                    กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สนับสนุน สื่อ หนังสือห้องสมุด มุมหนังสือ  8 โรงเรียน
                    กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น   3 โรงเรียน 
                    กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียนมาเรียนโรงเรียนศูนย์เครือข่าย  1 โรงเรียน
                    กิจกรรมที่ 6 พัฒนาวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก  61 โรงเรียน
                   การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสูศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ กิจกรรมที่ 6  พัฒนาวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก  61 โรงเรียน ได้ดำเนินการใน 2 กิจกรรมย่อย คือ
                   กิจกรรมย่อยที่ 6.1 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้สอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554  ณ ห้องประชุมเรือนชัยบุรี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  มีกลุ่มเป้าหมาย 3 โรงเรียน  ได้แก่  1)  วัดประจิมทิศาราม 2) วัดประดู่ทอง และ 3) ชุมชนบ้านควนปริง  เรื่องที่ดำเนินการ ได้แก่
                         - พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ  (รอง ผอ.สพท.พัทลุง เชต 1 นายพงศ์ศักดิ์   หอยนกคง)
                         - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคละชั้น (นางไรดะ  ช่วยราย)
                         - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูผู้สอนที่ใช้แผนการจัดการเรียนการสอนคละชั้น บูรณาการแบบย้อนกลับ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ครูผกากรอง เสริมแก้ว ร.ร.บ้านเตาปู ครูรัตติยากร บุญช่วย ร.ร.วัดตำนาน ครูจันทสินธุ์ ชนะสิทธิ์ ร.ร.บ้านควนกุฎ)
                        - การวางแผนการจัดการเรียนการสอนคละชั้น (นายชำนิ  ยิ่งวัฒนา)
                        - การนำแผนการจัดการเรียนการสอนคละชั้น บูรณาการแบบย้อนกลับไปใช้ (นายชำนิ  ยิ่งวัฒนา)
                        - จัดสรร CD แผนการจัดการเรียนการสอนคละชั้น บูรณาการแบบย้อนกลับ โรงละ 1 ชุด
   ชุดละ  7  หน่วยบูรณาการ (ชั้น ป.4-6)

     

                กิจกรรมย่อยที่  6.2 ประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554  ณ ห้องประชุมเรือนชัยบุรี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  กลุ่มเป้าหมาย 61 โรงเรียน  ตามข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ซึ่งแต่เดิมปีการศึกษา 2553 มีจำนวน 56 โรงเรียน  เรื่องที่ดำเนินการ ได้แก่
                        -  พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ”การยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก" (รอง ผอ.สพท.พัทลุง เขต 1 นายบุญธรรม อุ้ยดำ) 
                        - การดำเนินงานตามแผนงบประมาณการพัฒนานาสถานศึกษาขนาดเล็ก  (นายชำนิ  ยิ่งวัฒนา  และ นางไรดะ  ช่วยราย)
                        - แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จน่าพอใจ/เรื่องเล่าเร้าพลัง กรณีศึกษาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก (นางไรดะ ช่วยราย และ ครูทรงดี ทองขุนดำ ภาษาไทย ร.ร.บ้านหัสคุณ /ครูเมธี นพนิช คณิตศาสตร์ ร.ร.บ้านศาลาน้ำ  /ครูพรทิพย์ เสนาทัพ วิทาศาสตร์ ร.ร.บ้านห้วยกรวด  /ครูวิไรวรรณ ทองร่วง  ภาษาอังกฤษ ร.ร.วัดเกาะยาง)
                        - วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก (นายชำนิ   ยิ่งวัฒนา และ นางไรดะ  ช่วยราย)
                                    - จำนวน 9  เครือข่าย (ป่าพะยอม กับ บ้านพร้าว รวมกัน) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
                                    - จัดสรรงบประมาณให้รายเครือข่าย เฉลี่ยตามจำนวนโรงเรียน โรงละ 1,200 บาท
                                    - กำหนดส่งแผน/โครงการ ให้ สพป.พัทลุง เขต 1 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 
                         -  สรุป อภิปราย ซักถาม พิธีปิด (รอง ผอ.สพท.พัทลุง เขต 1 นายบุญธรรม อุ้ยดำ) 

                          

                            

                                                                                                                                                                  

                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                    

                                            

                                                                                                                         (นางไรดะ   ช่วยราย)
                                                                                                                 ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
              
     

 


เข้าชม : 489


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการปฏิบัติราชการ 23 / ก.ย. / 2554
      รายงานการปฏิบัติราชการ 22 / ก.ย. / 2554
      รายงานการปฏิบัติราชการ 22 / ก.ย. / 2554
      รายงานปฏิบัติราชการ 20 / ก.ย. / 2554
      รายงานการปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ วันที่ 5 - 11 กันยายน 2554 12 / ก.ย. / 2554
ชื่อ ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็นของ ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
 

กลับหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1