[x] ปิดหน้าต่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสุดา บุญนำ หรือนางสุดารัตน์ บุญญะสุวรรณ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ..... ขอเชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  เข้ามารายงานการปฏิบัติราชการของท่าน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ........เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของจังหวัดพัทลุงในเชิงรุก และสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ให้สำเร็จ  ตลอดจนเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการครับ


  

  

นายวินิต เต่าจันทร์ : ผู้บริหารโรงเรียน อ.เมือง เครือข่ายเมืองสวรรค์ : 19 / เม.ย. / 2553
รายงานการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติ
รายงานการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติ
นายวินิต เต่าจันทร์ : ผู้บริหารโรงเรียน อ.เมือง เครือข่ายเมืองสวรรค์ : 19 / เม.ย. / 2553
รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสมนึก อ่อนคง : ผู้บริหารโรงเรียน อ.เมือง เครือข่ายเมืองสวรรค์ : 18 / เม.ย. / 2553
การระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนวัดเขาแดง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนพัฒนาการศึกษา เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 53
นายทวี นามวงษ์ : ผู้บริหารโรงเรียน อ.เมือง เครือข่ายเมืองสวรรค์ : 30 / มี.ค. / 2553
รายงานการจัดกิจกรรมวันอำลา
โรงเรียนวัดควนถบ จัดกิจกรรมวันอำลาของนักเรียนชั้นประถมศึกาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552
นายสมนึก อ่อนคง : ผู้บริหารโรงเรียน อ.เมือง เครือข่ายเมืองสวรรค์ : 15 / ก.พ. / 2553
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
โรงเรียนวัดเขาแดง ได้เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี วันที่ 11- 12 ก.พ. 53 ณ ค่ายลูกเสือนำชัย
นายสมนึก อ่อนคง : ผู้บริหารโรงเรียน อ.เมือง เครือข่ายเมืองสวรรค์ : 14 / ก.พ. / 2553
รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน(เดย์แคมป์)
นายสมนึก อ่อนคง : ผู้บริหารโรงเรียน อ.เมือง เครือข่ายเมืองสวรรค์ : 14 / ก.พ. / 2553
รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวัดเขาแดง จัดกจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เมื่อวันที่ 11 - 12 ก..พ. 53 ณ ค่ายลูกเสือนำชัย
นายสมนึก อ่อนคง : ผู้บริหารโรงเรียน อ.เมือง เครือข่ายเมืองสวรรค์ : 12 / ก.พ. / 2553
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
เมื่อวันที่ 7 ก.พ.53 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 พร้อมลูกบ้าน ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนวัดเขาแดง
นายสมนึก อ่อนคง : ผู้บริหารโรงเรียน อ.เมือง เครือข่ายเมืองสวรรค์ : 12 / ก.พ. / 2553
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.พญาขัน อ.มือง จ.พัทลุง พร้อมลูกบ้าน ร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยการตัดหญ้าในสนามฟุตบอลและบริเวณโรงเรียน เมื่อวันอาทิตที่ 7 ก.พ. 53
นายวินิต เต่าจันทร์ : ผู้บริหารโรงเรียน อ.เมือง เครือข่ายเมืองสวรรค์ : 5 / ก.พ. / 2553
การรับนักเรียน
การรับนักเรียนระดับก่อนประถม ปี 2553

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
 

กลับหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1