ระบบรับ-ส่งหนังสือ e-filling เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ e-moneymyoffice
11/24/2014 09:22:41
countdown O-NET 2557


Destroydrop » Javascripts » Tree
open all | close all
เมนู
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลอัลบั้ม
meeting_1.gif
อัลบั้ม: พัทลุง 1 ประกาศนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2553
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพท.พัทลุง เขต 1
ปีการศึกษา 2553

สพท.พัทลุง เขต 1 ได้กำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 โดยได้กำหนดจุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมายความสำเร็จ ให้สถานศึกษาได้วิเคราะห์และแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
จุดเน้น : พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้บรรลุมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าหมายความสําเร็จ :
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม อย่างน้อย ร้อยละ 5
2. นักเรียนที่เป็นเด็กปกติอ่านออกเขียนได้ทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2) ด้านคุณลักษณะของนักเรียน
จุดเน้น : ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เป้าหมายความสําเร็จ :
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทุกคนสามารถอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร กรวดน้ําสั้น ยาว ถวายสังฆทาน แผ่เมตตาได้ รวมทั้งมีมารยาทไทย
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร กรวดน้ําสั้นยาว ถวายสังฆทาน แผ่เมตตา มีมารยาทไทยและมีจิตสาธารณะ
3. นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะตามนโยบาย 3 D
3. ด้านความสามารถพิเศษของนักเรียน
จุดเน้น : ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเต็มตามศักยภาพ
เป้าหมายความสําเร็จ :
1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
โดยอย่างน้อย 1 โรงเรียน มีนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นอย่างน้อย ร้อยละ 3
4. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
จุดเน้น :
1. พัฒนาอุทยานการศึกษาอุดมป็ญญา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพ
2. สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาสิ่งแวดล้อม บรรยากาศร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้
เป้าหมายความสําเร็จ :
1. อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพในการให้บริการ
2. สถานศึกษาทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมบรรยากาศร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้

5. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

จุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่น
เป้าหมายความสําเร็จ :
1. สถานศึกษาทุกแห่งนํากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นมาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
2. สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
3. สถานศึกษาทุกแห่งจัดโครงสร้างหลักสูตรโดยมีรายวิชาประวัติศาสตร์ทุกระดับชั้นและช่วงชั้น
6. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้น : พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
เป้าหมายความสําเร็จ :
1. สถานศึกษามีครูดีระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ระดับเครือข่ายโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กําหนด


ประชาสัมพันธ์ สพท.พัทลุง เขต 1 รายงาน
ยังไม่มีรูปในอัลบั้มนี้


ภารกิจของ ผอ.สพท.พท.1
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

ภารกิจที่ ผอ.สพท.พัทลุง เขต 1 มอบให้รองฯปฏิบัติหน้าที่
บทความล่าสุด
· ประกาศสอบราคาจ้าง
· รายงานการประเมินโครง...
· โรงเรียนวัดแจ้ง จัดอ...
· สอบราคาจ้างปรับปรุงซ...
· สอบราคาจ้างซ่อมอาคาร...
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์นี้ในระดับใด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 9

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 188,683
· สมาชิกใหม่: CoOVChwbnZ
วิทยุออนไลน์ สพป.พท.เขต1
แสดงผลในเวลา: 0.43 วินาที 83,517,217 ผู้เยี่ยมชม