ระบบรับ-ส่งหนังสือ e-filling เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ e-moneymyoffice
11/23/2014 16:24:47
countdown O-NET 2557


Destroydrop » Javascripts » Tree
open all | close all
เมนู
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลอัลบั้ม
130154_1.jpg
อัลบั้ม: รายชื่อผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครู ๒๕๕๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ โดยคณะกรรมการจัดงานวันครู ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด จำนวน ๖ ประเภท เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
๑.ประเภทครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ได้แก่
๑.๑ นางถนอมเพ็ญ ชูบัว ครูโรงเรียนควนขนุน อ.ควนขนุน
๑.๒ นางปัทมปาณี สงคม ครูโรงเรียนวัดสุนทราวาส อ.ควนขนุน
๑.๓ นางนิลวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ครูโรงเรียนบ้านถ้ำลา อ.ป่าพะยอม

๒.ประเภทครูผู้สอนดีเด่น โดยโครงการของคุรุสภา ได้แก่

๒.๑ นายชื่นใจ นวลยัง ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
๒.๒ นายธีรยุทธ เสนาทับ ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง
๒.๓ นายภาณินี วรเนติวุฒิ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
๒.๔ นางสาวมาลัย ไล่กสิกรรม ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง
๒.๕ นางยุภา สุขแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบ่อทราย
๒.๖ นางวนิดา ศรีชุมพวง ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
๒.๗ นายสมพงษ์ เทพนิมิต ครูโรงเรียนอุดมวิทยายน
๒.๘ นายสารภี แก้วมา ครูโรงเรียนบ้านลานข่อย
๒.๙. นางสาวสุดใจ จันทร์คง ครูโรงเรียนวัดไทรงาม
๒.๑๐ นางสุพัตรา วงศ์ชิรา ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต
๒.๑๑ นางสาธิดา สุวรรณภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณภักดี
๒.๑๒ นางคลอปิติ เกลี้ยงแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
๒.๑๓ นางจรรยา บุญตามช่วย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
๒.๑๔ นางจารุ รัตนชุม ครูโรงเรียนบ้านเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
๒.๑๕ นางนิชกานต์ โกฏิกุล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
๒.๑๖ นางสาวนิตยา เชี่ยวน้อย ครูโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
๒.๑๗ นายพลกฤต โกฏิกุล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
๒.๑๘ นายไพฑรย์ รัตนานุกกูล ครูโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
๒.๑๙ นางระบาย เนียมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านคูหาสวรรค์
๒.๒๐ นางสุจิตรา ชูสุวรรณ ครโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
๒.๒๑ นางสุภาณี ชูเกลี้ยง ครูเทศบาลวัดนางลาด

๓. ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและหรือปฏิบัติที่ดีระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามกลุ่มสาระ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่
1.นางวนิดา ศรีชุมพวง อนุบาลควนขนุน การศึกษาปฐมวัย
2.นางสิริพร สิงหะพล อนุบาลพัทลุง ภาษาไทย
3.นางสาวนพกนก รองรัตน์ วัดปากประ ภาษาไทย
4.นายเหิม ด้วงเจ้ย วัดตะแพน คณิตศาสตร์
5.นางเพลินใจ หอยนกคง อนุบาลพัทลุง คณิตศาสตร์
6.นางอารียา เรืองทอง อนุบาลพัทลุง วิทยาศาสตร์
7.นายเมธี นพนิช บ้านศาลาน้ำ วิทยาศาสตร์
8.นางเพียงเพ็ญ ดวงจิตร วัดเขาทอง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9.นางดุษณี จันทร์ดอน บ้านควนดินสอ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
10.นางสาวสำราญ ทองมาก บ้านบ่อทราย สังคมศึกษา
11.นางวิไล ยศกิจ วัดประดูหอม สังคมศึกษา
12.นางถนอมเพ็ญ ชูบัว บ้านควนขนุน ภาษาต่างประเทศ
13.นางกัลยา เยาวสุด อนุบาลป่าพะยอม ภาษาต่างประเทศ
14.นางอารีย์รัตน์ ทองเรือง บ้านระหว่างควน ศิลปศึกษา
15.นายชื่นใจ นวลยัง อนุบาลควนขนุน ศิลปศึกษา
16.นายสว่าง บุญจันทร์ พัทลุงพิทยาคม สุขศึกษาและพลศึกษา
17.นายธีรยุทธ เสนาทับ บ้านปากเหมือง สุขศึกษาและพลศึกษา
18.นายศรัณย์ บัวทองเรือง วัดเขาทอง ผู้บริหารสถานศึกษา
19.นายประดิษฐ์ นวลแก้ว อนุบาลควนขนุน ผู้บริหารสถานศึกษา
20.นายสมชาย มณีรัตน์ บ้านโหล๊ะเร็ด ผู้บริหารสถานศึกษา
21.นางกัลยา ขาวดี อารียาศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
22.นางวลัยลักษณ์ พวงแก้ว เรวดีพัทลุง สถานศึกษาเอกชน
23.นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรม ประชารัฐบำรุง ๒ การศึกษาพิเศษ
24.นายเจริญ รักใหม่ สพป.พัทลุง เขต ๑ ผู้บริหารการศึกษา
25.นางนงเยาว์ บุญจันทร์ สพป.พัทลุง เขต ๑ บุคลากรทางการศึกษาอื่น

๔ประเภทครูสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

๔.๑ ครู กศน.ตำบล ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ ได้แก่
- นางชนิกามาศ ไชยมุสิก กศน.เมือง
- นางละอองดาว แก้วกลับ กศน.อ.ควนขนุน
- นายเอก รัตนพงศ์ กศน.อ.ศรีบรรพต
- นางนงลักษณ์ ชูด้วง กศน.อ.บางแก้ว
๔.๒ ครูการศึกษาพิเศษ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ ได้แก่
- นางสาวสุดชดา บัวไชย กศน.บางแก้ว
- นางสาวปณิตา บุญเรืองขาว กศน.อ.ควนขนุน
- นางงามพรรณ แก้วหนูนวล กศน.อ.ป่าบอน
๔.๓ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ ได้แก่
- นางกาญจุรี มูณีวรรณ กศน.อ.ป่าพะยอม
- นายสาวใบด๊ะ เหมือนกู้ กศน.อ.ตะโหมด
- นายสมชาย ขุนแสง กศน.อ.ป่าบอน
- นายสรวิช เพชรคง กศน.อ.ปากพะยูน
- นางทัศนีย์ บางดรย กศน.อ.เขาชัยสน
- นางวิภา หนูสิงห์ กศน.อ.ศรีนครินทร์
- นางสาวศศิมา สุดขาว กศน.อ.กงหรา
๔.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ ได้แก่ นางสาวประทีป ยั่งยืน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
๔.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ เส็นติหย๊ะ สังกัด กศน.อำเภอเมืองพัทลุง
๔.๖ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้จัดและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอะยาศัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ ได้แก่
- นางสาวอารี คงเกตุ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง
- นายนิพนธ์ มุคคะตา สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
- นางกัญญา ทวีเศรษฐ สำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุง
๔.๗ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ ได้แก่ นายสมศักดิ์ จรจิตร สังกัด กศน.อำเภอบางแก้ว

๕.ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ โดยสำนักงาน สก.สค.จังหวัดพัทลุงได้แก่๔.๑ นายสมนึก อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาแดง
๔.๒ นางทรงนาถ จันทร์กลับ ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง
๔.๓ นายสมวงศ์ กลับคุณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง


๖.ประเภทครูอาวุโสนอกประจำการดีเด่น จังหวัดพัทลุงสังกัดเดิมก่อนออกจากราชการ
๑.นายเพชร ฤทธิช่วย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง
๒.นายเนาวรัตน์ ชูเหมือน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง
๓.นางสาวปิ่นแก้ว เหมือนสังข์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง
๔.นายสวน อุทัยรังสี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง
๕.นายเคลื่อน เพชรภักดี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง
๖.นายสาโรช รอดรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
๗.นายเปี่ยม สุขไข่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
๘.นายสมมาตร พรสุริยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
๙.นายจัด มุสิกะเจริญ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง
๑๐.นายทรงเดช ศรีอินทร์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง
๑๑.นายอำนวย เนียมมีศรี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง
๑๒.นายครื้น แก้วนุ้ย สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง
๑๓.นายปรีชา เมียนเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
๑๔.นายเชือน เดชสง โรงเรียนวีรนาทศึกษา
๑๕.นายเจริญ อินทร์ประดับ เทศบาลเมืองพัทลุง
๑๖.นางเหมวรรณ รงค์เรือง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง(อบจ.พัทลุง)

๗.นักเรียนรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ บุณยเกตุ ให้รับทุนในวันครู จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิง รัตนาภรณ์ คงฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยายน


ยังไม่มีรูปในอัลบั้มนี้


ภารกิจของ ผอ.สพท.พท.1
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

ภารกิจที่ ผอ.สพท.พัทลุง เขต 1 มอบให้รองฯปฏิบัติหน้าที่
บทความล่าสุด
· ประกาศสอบราคาจ้าง
· รายงานการประเมินโครง...
· โรงเรียนวัดแจ้ง จัดอ...
· สอบราคาจ้างปรับปรุงซ...
· สอบราคาจ้างซ่อมอาคาร...
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์นี้ในระดับใด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 11

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 188,642
· สมาชิกใหม่: fdsgdhddch
วิทยุออนไลน์ สพป.พท.เขต1
แสดงผลในเวลา: 0.42 วินาที 83,471,913 ผู้เยี่ยมชม