ระบบรับ-ส่งหนังสือ e-filling เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ e-moneymyoffice
11/22/2014 23:05:44
countdown O-NET 2557


Destroydrop » Javascripts » Tree
open all | close all
เมนู
 
 
 
 
 
 
 
หมวดข่าว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนข่าว: 140
· ประกาศขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักครู จำนวน 3 รายการ
· ประกาศสพป.พัทลุง เขต ๑ขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
· โรงเรียนวัดไทรโกบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน แบบ ป.1 ก
· โรงเรียนวัดไทรโกบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน แบบ ป.1 ก
· โรงเรียนวัดไทรโกบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ปีงบประมาณ 2557
· โรงเรียนวัดแหลมโตนดประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน
· โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบส่ิงก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม งบประมาณ 2557
· โรงเรียนบ้านปากเหมืองประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
· โรงเรียนบ้านปากเหมืองยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
· โรงเรียนบ้านปากเหมืองประกาศสอบราคาจ้างฯ
· ประกาศสพป.พัทลุง เขต ๑ขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
· สอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
· ร.ร.วัดแหลมโตนดประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ
· ร.ร. วัดแหลมดโตนดประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินและลานดินเป็นถนนคอนกรีต
· ร.ร.วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)ประกาศขายสิ่งปลูกสร้าง
· ร.ร. วัดควนอินทร์นิมิตร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
· ร.ร.วัดแหลมโตนดสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ
· ประกาศขายทอดตลาดวัสดุรื้อถอนร.ร.บ้านเตาปูน
· โรงเรียนวัดหรังแคบประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนและยกระดับขอบสนามฟุตบอล
· โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก หลังที่ 1
· โรงเรียนวัดแหลมโตนดประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ
· ร.ร. วัดแหลมโตนดประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555
· โรงเรียนบ้านปากเหมืองประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเหล็กพร้อมติดตั้ง
· โรงเรียนวัดหรังแคบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม
· ร.ร.บ้านปากเหมืองยกเลิกประกาศและประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ใหม่
· ร.ร.บ้านปากเหมืองประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
· ร.ร.บ้านปากเหมืองประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
· โรงเรียนวัดไทรโกบประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (PCC Type 3)
· ร.ร.วัดนาท่อมประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
· โรงเรียนวัดปากประ ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (PCC Type ๓)
· ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
· โรงเรียนบ้านปากเหมืองประกาศสอบราคาจ้างคูระบายน้ำ
· โรงเรียนบ้านควนดินสอประกาศสอบราคาจ้างติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
· ร.ร.วัดวิหารเบิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
· โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในโรงเรียน
· โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริงประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในโรงเรียน
· โรงเรียนวัดวิหารเบิกประกาศสอบราคาจ้างระบบไฟฟ้าภายในอาคารและบริเวณโรงเรียน
· ประกาศเปลี่ยนแปลงขายวัสดุร.ร.วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)
· โรงเรียนอนุบาลควนขนุนประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ครั้งที่ 2
· โรงเรียนวัดนาท่อมประกาศสอบราคาจ้างทาสีอาคารเรียน
· โรงเรียนบ้านควนดินแดงประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
· โรงเรียนบ้านควนดินแดงประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
· ประกาศขายทอดสิ่งปลูกสร้าง
· สอบราคาจ้างถมดินสนามฟุตบอล
· โรงเรียนอนุบาลศรีนคริทร์ประกาสยกเลิกสอบราคาจ้าง
· โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก
· ร.ร.บ้านใสหลวงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
· โรงเรียนวัดไทรโกบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบอุทกภัย ปีงบประมาณ 2554
· โรงเรียนวัดควนถบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนคอนกรีต
· โรงเรียนอนุบาลควนขนุนประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม รางระบายน้ำ ค.ศ.ล ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กเจาะรู
· โรงเรียนอนุบาลควนขนุนประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
· โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนรางน้ำฝนบนอาคารเรียน, ฝังท่อระบายน้ำริมถนนภายในโรงเรียน, เทพื้นสำเร็จรูปทางเท้า
· ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็มและก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
· ร.ร.วัดสุนทราวาสประกาศซ่อมแซมอาคารเรียน
· โรงเรียนบ้านเตงสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ประสบอุบัติภัย
· โรงเรียนวัดแหลมโตนดประกาศสอบราคาปรับปรุงถนนดินเป็นถนนคอนกรีต
· โรงเรียนบ้านเนินทรายประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลโดยถมดินสนาม กว้าง 50 ม. ยาว 100 ม. หนา 20 ซม.
· โรงเรียนวัดแหลมโตนดประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนคอนกรีต
· โรงเรียนบ้านเตง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ประสบอุบัติภัย
· โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพตสอบราคาจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและปรับปรุงพื้นลานเอนกประสงค์
· ร.ร.บ้านใสหลวงประกาศราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์
· โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ประกาศสอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ ๒
· ร.ร.วัดแจ้งสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงรั้วโรงเรียนและถมดินบริเวณโรงเรียน
· โรงเเรียรวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
· โรงเรียนอนุบาลพัทลุงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 003 แบบ 004 และแบบ สปช.105/29
· ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข
· โรงเรียนวัดสุนทราวาสสอบราคาจ้างซ่อมอาคารเรียน ป. ๅ ข.
· โรงเรียนวัดสุนทราวาสสอบราคาจ้างซ่อมอาคารเรียน ป ๅ ข
· โรงเรียนบ้านเหรียงงามประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์
· โรงเรียนวัดควนถบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก
· โรงเรียนบ้านเหรียงงามประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์
· สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดและประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2554
· โรงเรียนอนุบาลพัทลุงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 003 แบบ 004 และแบบ สปช.105/29
· ร.ร.วัดควนอินทร์นิมิตรประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม
· โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้าง
· โรงเรียนวัดควนถบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันดินเป็นคอนกรีต ปรับปรุงถนนดินเป็นคอนกรีต และปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีต
· โรงเรียนบ้านควนดินแดงประกาศสอบราคาจ้าง
· โรงเรียนบ้านควนพนางตุงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงพื้นโรงอาหาร ปรับปรุงสนามฟุตบอล
· โรงเรียนบ้านเตาปูนประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
· โรงเรียนบ้านทุ้งลานประกาศสอบราคาจ้างปรับพื้นอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก และอาคารห้องสมุด
· โรงเรียนบ้านทุ่งลานประกาสสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน และสนามฟุตบอล
· โรงเรียนวัดไทรโกบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดและประสบอุบัติภัย ปีงบประมาณ 2554
· โรงเรียนบ้านนาโหนด ประกาศสอบราคาถมดินหลังอาคารเรียน ปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล. ปรับปรุงถนน คสล. และปรับพื้นคอนกรีตหน้าอาคารเรียน
· โรงเรียนบ้านเตงประกาศสอบราคาจ้างเปลียนลวดสลิงโรงเรือนเพาะชำและถมดินลูกรังทางเข้าสวนยาง ร.ร.
· โรงเรียนบ้านเนินทรายประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาพร้อมอุปกรณ์อาคารเรียน สปช.102/26,ยกระดับถนนคอนกรีต
· โรงเรียนบ้าเนินทรายยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยยกระดับถนนสูง0.20ม.
· โรงเรียนวัดควนแร่ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานและโรงจอดรถ
· โรงเรียนวัดสุนทราวาสสอบราคาจ้างทำคูระบายน้ำ
· ประกาศ โรงเรียนวัดเกษตรนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดและประสบอุบัติภัย
· แก้ไขประกาศสอบราคา่จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นถนนคอนครีตเสริมเหล็กประจำปีงบประมาณ2554
· สอบราคาจ้างทำคูระบายน้ำ
· สอบราคาจ้างทำคูระบายน้ำ
· ร.ร.บ้านเนินทรายสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยยกระดับถนนสูง0.20ม.
· โรงเรียนวัดทะเลน้อยประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดและประสบอุบัติภัย
· โรงเรียนอนุบาลควนขนุนประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา
· โรงเรียนอนุบาลควนขนุนประกาศสอบราคจ้างห้องน้ำ
· โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา)ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงพื้นโรงอาหาร ปรับปรุงสนามฟุตบอล
· โรงเรียนวัดหรังแคบประกาศสอบราคาจ้างถมดินบดอัดแน่นยกระดับสนามฟุตบอล
· โรงเรียนวัดหรังแคบประกาศสอบราคาจ้างถมดินบดอัดแน่นยกระดับสนามฟุตบอล
· โรงเรียนวัดตะแพนประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบ312 และปรับปรุงถนน
· โรงเรียนวัดบ้านนาประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนประสบอุกทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2554
· สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนดีประจำอำเภอ(โรงเรียนในฝัน) ประจำปีงบประมาณ 2554
· โรงเรียนวัดเกษตรนิคม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารป
· ประกาศสอบราคาห้องสังคมโรงเรียนบ้านขัน
· โรงเรียนอนุบาลควนขนุนประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
· โรงเรียนวัดบ้านนาประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
· โรงเรียนอนุบาลควนขนุนประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งที่ 2
· ประกาศโรงเรียนอนุบาลควนขนุนประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้าง
· ประกาศโรงเรียนวัดทะเลน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
· โรงเรียนวัดทะเลน้อย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
· โรงเรียนบ้านเหรียงงามประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ2554
· โรงเรียนวัดไทรโกบประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2554
· โรงเรียนวัดทะเลน้อย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
· โรงเรียนอนุบาลควนขนุนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554
· ร.ร.บ้านใสหลวงประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนฯ
· โรงเรียนอนุบาลควนขนุนประกาศสอบราคาซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
· โรงเรียนอนุบาลควนขนุนประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง
· โรงเรียนวัดไทรโกบประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
· ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งลานปรับปรุงพื้น ป1ก
· ร.ร.วัดวิหารเบิกประกาศการสอบราคาการจัดซื้อและการจัดจ้าง ตามบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี2554
· ร.ร.บ้านเนินทรายประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
· โรงเรียนบ้านทุ่งลานประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์
· ร.ร.อนุบาลควนขนุนประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
· ร.ร.อนุบาลควนขนุนประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
· ร.ร.วัดวิหารเบิก ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
· ร.ร.วัดควนแร่ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ฯ
· โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์สอบราคาจ้างระบบคอมพิวเตอร์
· ร.ร.วัดแหลมโตนดประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
· ร.ร.บ้านเตง ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
· สอบราคาซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
· ร.ร.วัดแจ้งสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2554
· ร.ร.วัดแจ้งสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 (แก้ไข)
· ร.ร.วัดตะแพนประกาศสอบซื้อคอมพิวเตอร์
· ร.ร.อนุบาลควนขนุนสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน CC Type 1
· ร.ร.วัดแจ้งสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554
· ร.ร.วัดแหลมโตนดประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
· ร.ร.วัดทุ่งยาวประกาศสอบราคาซ์้อวัสดุครุภัณฑ์วิทย์คณิต
· ร.ร.วัดทะเลน้อยประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างอาคารประกอบชั่วคราว
· ร.ร.วัดโพธาวาสประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างทึ่ชำรุดและประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2553
· การสอบราคาการจัดซื้อและการจัดจ้าง ตามบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี2554
· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด


ภารกิจของ ผอ.สพท.พท.1
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
วันเกิด วันเกิด:
บทความล่าสุด
· ประกาศสอบราคาจ้าง
· รายงานการประเมินโครง...
· โรงเรียนวัดแจ้ง จัดอ...
· สอบราคาจ้างปรับปรุงซ...
· สอบราคาจ้างซ่อมอาคาร...
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์นี้ในระดับใด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 6

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 188,598
· สมาชิกใหม่: duvetqzrjq
วิทยุออนไลน์ สพป.พท.เขต1
แสดงผลในเวลา: 0.41 วินาที 83,425,009 ผู้เยี่ยมชม